Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

PPF
PPF Financial Consulting s.r.o.
Poslat tuto stránku e-mailem
Uložit do záložek
Export to PDF
Tisknout


Podmínky používání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek www.ppfconsulting.cz („Podmínky“)

Než začnete užívat webové stránky www.ppfconsulting.cz („Stránky“), seznamte se důkladně s těmito Podmínkami. Vstupem na Stránky nebo jejich užíváním projevujete s dále uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Stránky vlastní společnost PPF Financial Consulting s.r.o., zapsaná a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, Česká republika („PPF Financial Consulting“). Společnost PPF Financial Consulting tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Stránky užívat. Společnost PPF Financial Consulting výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené Vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

Tyto Podmínky jsou účinné od 6.2.2015.

Užívání obsahu Stránek

Společnost PPF Financial Consulting je vlastníkem veškerých autorských práv ke Stránkám a jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, obrázků nebo snímků vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“). Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené společností PPF Financial Consulting na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Obsah Stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního zařízení (mobilní telefon, tablet), můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním zařízení (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely.

Obsah nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPF Financial Consulting nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozí větě,

  • Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby);
  • z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách;
  • vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Stránek, užívat Stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva společnosti PPF Financial Consulting ke Stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným společností PPF Financial Consulting na Stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu společnosti PPF Financial Consulting do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze společnost PPF Financial Consulting má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek.

Žádosti o nové publikování nebo redistribuování Obsahu zasílejte společnosti PPF Financial Consulting na adresu info@ppfconsulting.cz.

Tímto berete na vědomí, že logo společnosti PPF Financial Consulting je duševním vlastnictvím a že bez předchozího písemného svolení společnosti PPF Financial Consulting s ním nesmíte nakládat ani jej jinak užívat.

Omezení odpovědnosti

Obsah je určen pouze pro obecné informování a obecné užití a není určen k řešení konkrétních požadavků. Obsah zejména nepředstavuje žádnou formu poradenství, doporučení nebo ujednání ze strany společnosti PPF Financial Consulting, nepředstavuje návrh na uzavření jakékoliv smlouvy a není zamýšlen tak, aby se o něj uživatelé opírali při realizaci (nebo naopak nerealizaci) jakýchkoliv konkrétních investic nebo jiných rozhodnutí. Za veškerá rizika vyplývající z užívání Stránek nesete plnou odpovědnost. Jakákoliv ujednání mezi Vámi a třetí osobou na základě Obsahu Stránek jsou na Vaše výhradní riziko a odpovědnost.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž společnost PPF Financial Consulting Obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu neposkytuje společnost PPF Financial Consulting ohledně Stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Stránek (společně„Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem společnost PPF Financial Consulting tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Odkazy

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Stránek třetích osob byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Společnost PPF Financial Consulting nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty ovládanými společností PPF Financial Consulting, ovládajícími společnost PPF Financial Consulting, ovládanými společně se společností PPF Financial Consulting či jinak spojenými se společností PPF Financial Consulting (společně „Přidružené společnosti“ a „Stránky přidružených společností“). Při návštěvě některé Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že společnost PPF Financial Consulting nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah Stránek přidružených společností, nebude účastníkem žádné transakce týkající se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek přidružených společností a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Osobní údaje a šíření obchodních sdělení

V souvislosti s přístupem na Stránky nejste povinni poskytovat společnosti PPF Financial Consulting vaše osobní údaje ani elektronickou adresu.

Pokud však svou elektronickou adresu společnosti PPF Financial Consulting poskytnete, udílíte tím v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů souhlas s tím, (i) že společnost PPF Financial Consulting nebo Přidružené společnosti mohou tuto elektronickou adresu používat pro komunikaci s vámi a (ii) že vám společnost PPF Financial Consulting nebo Přidružené společnosti mohou v rámci elektronické komunikace mezi společností PPF Financial Consulting, Přidruženými společnostmi a vámi zasílat obchodní sdělení v podobě marketingových materiálů, pozvánek na semináře, obchodních novinek apod. (obsahujících informace o společnosti PPF Financial Consulting nebo o Přidružených společnostech). Společnost PPF Financial Consulting není odpovědná za uchovávání a zpracování vaší elektronické adresy Přidruženými společnostmi.

Na obchodní sdělení, resp. obsah těchto obchodních sdělení se v plném rozsahu uplatní tyto Podmínky.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@ppfconsulting.cz.

Příspěvky

Část Stránek může obsahovat informace od třetích osob („Přispěvatelé“). Přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých Přispěvateli nenese společnost PPF Financial Consulting odpovědnost.

Cookies

Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.

Podobně jako většina webových stránek i Stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Společnost PPF Financial Consulting například sleduje celkový počet návštěvníků Stránek, a to jako anonymní souhrnný počet.

Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookies, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností Stránek.

Více o Cookies

Web beacon třetí osoby

Používáme tzv. web beacony třetích osob od Google za účelem analýzy, jaká místa naši návštěvníci navštěvují a jak se na našich stránkách chovají. Google může rovněž využívat anonymních informací o vašich návštěvách těchto Stránek a jiných stránek ke zlepšování svých produktů a služeb a k poskytování reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat. Více informací o tomto postupu naleznete na www.google.com/analytics.

Prohlášení o dostupnosti

Společnost PPF Financial Consulting prohlašuje, že cílem těchto Stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.

Společnost PPF Financial Consulting si vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím na Stránkách a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež společnost PPF Financial Consulting případně na Stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelé, kteří tato kritéria nesplňují, nesmějí k takto chráněným informacím vstupovat.

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.

Obecně

Je zakázáno postupovat, dále licencovat či jakkoliv jinak převádět jakákoliv vaše práva podle těchto Podmínek.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.